अमरकोषसम्पद्

         

आलि (स्त्री-पुं) == सेतुः

पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् 
भूमिवर्गः 2.1.14.1.4

पर्यायपदानि
 पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्।

 सेतु (पुं)
 आलि (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्रेणी लेखास्तु राजयः।
 आलिः सखी वयस्याथ पतिवत्नी सभर्तृका।

 आलि (स्त्री) - पङ्क्तिः 2.4.4.1
 आलि (स्त्री) - सखी 2.6.12.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue