अमरकोषसम्पद्

         

गञ्जा (स्त्री) == क्षारसमुद्रः

दिवस्पृथिव्यौ गञ्जा तु रुमा स्याल्लवणाकरः 
भूमिवर्गः 2.1.19.2.2

पर्यायपदानि
 दिवस्पृथिव्यौ गञ्जा तु रुमा स्याल्लवणाकरः॥

 गञ्जा (स्त्री)
 रुमा (स्त्री)
 लवणाकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम्।

 गञ्जा (स्त्री) - मद्यसन्धानगृहम् 2.2.8.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue