अमरकोषसम्पद्

         

पुरवर्गः 2.2.8

मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम्
गर्भागारं वासगृहमरिष्टं सूतिकागृहम्
कुट्टिमोऽस्त्री निबद्धा भूश्चन्द्रशाला शिरोगृहम्

मठ (पुं) = शिष्याणां निलयः. 2.2.8.1.1

गञ्जा (स्त्री) = मद्यसन्धानगृहम्. 2.2.8.1.2

मदिरागृह (नपुं) = मद्यसन्धानगृहम्. 2.2.8.1.3

गर्भागार (नपुं) = गृहमध्यभागः. 2.2.8.2.1

वासगृह (नपुं) = गृहमध्यभागः. 2.2.8.2.2

अरिष्ट (नपुं) = प्रसवस्थानम्. 2.2.8.2.3

सूतिकागृह (नपुं) = प्रसवस्थानम्. 2.2.8.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue