अमरकोषसम्पद्

         

लोक (पुं) == लोकः

त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत् 
भूमिवर्गः 2.1.6.1.2

पर्यायपदानि
 त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्।

 जगती (स्त्री)
 लोक (पुं)
 विष्टप (नपुं)
 भुवन (नपुं)
 जगत् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आकाशे त्रिदिवे नाको लोकस्तु भुवने जने।

 लोक (पुं) - जनः 3.3.2.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue