अमरकोषसम्पद्

         

भुवन (नपुं) == लोकः

त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत् 
भूमिवर्गः 2.1.6.1.4

पर्यायपदानि
 त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्।

 जगती (स्त्री)
 लोक (पुं)
 विष्टप (नपुं)
 भुवन (नपुं)
 जगत् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्॥

 भुवन (नपुं) - जलम् 1.10.3.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue