अमरकोषसम्पद्

         

जघन्यज (पुं) == शूद्रः

शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः 
शूद्रवर्गः 2.10.1.1.4

पर्यायपदानि
 शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः।

 शूद्र (पुं)
 अवरवर्ण (पुं)
 वृषल (पुं)
 जघन्यज (पुं)
अर्थान्तरम्
 जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोऽवरजानुजाः॥

 जघन्यज (पुं) - कनिष्ठभ्राता 2.6.43.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue