अमरकोषसम्पद्

         

नट (पुं) == नटः

भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः 
शूद्रवर्गः 2.10.12.2.2

पर्यायपदानि
 शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः।
 भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः॥

 शैलालिन् (पुं)
 शैलूष (पुं)
 जायाजीव (पुं)
 कृशाश्विन् (पुं)
 भरत (पुं)
 नट (पुं)
अर्थान्तरम्
 मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गटुण्टुकाः॥

 नट (पुं) - शोणकः 2.4.56.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue