अमरकोषसम्पद्

         

क्षुल्लक (पुं) == नीचः

निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः 
शूद्रवर्गः 2.10.16.2.4

पर्यायपदानि
 विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः।
 निहीनोऽपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः॥

 विवर्ण (पुं)
 पामर (पुं)
 नीच (पुं)
 प्राकृत (पुं)
 पृथग्जन (पुं)
 निहीन (पुं)
 अपसद (पुं)
 जाल्म (पुं)
 क्षुल्लक (पुं)
 चेतर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु॥
 रुक्तापशङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि क्षुल्लकस्त्रिषु॥

 क्षुल्लक (वि) - सूक्ष्मम् 3.1.61.2
 क्षुल्लक (वि) - स्वल्पम् 3.3.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue