अमरकोषसम्पद्

         

कुक्कुर (पुं) == शुनकः

कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः 
शूद्रवर्गः 2.10.21.2.3

पर्यायपदानि
 कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः॥
 शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः।

 कौलेयक (पुं)
 सारमेय (पुं)
 कुक्कुर (पुं)
 मृगदंशक (पुं)
 शुनक (पुं)
 भषक (पुं)
 श्वान (पुं)
अर्थान्तरम्
 ग्रन्थिपर्णं शुकं बर्हं पुष्पं स्थौणेयकुक्कुरे॥

 कुक्कुर (नपुं) - ग्रन्थिपर्णम् 2.4.132.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue