अमरकोषसम्पद्

         

भषक (पुं) == शुनकः

शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः 
शूद्रवर्गः 2.10.22.1.2

पर्यायपदानि
 कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः॥
 शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः।

 कौलेयक (पुं)
 सारमेय (पुं)
 कुक्कुर (पुं)
 मृगदंशक (पुं)
 शुनक (पुं)
 भषक (पुं)
 श्वान (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue