अमरकोषसम्पद्

         

पेटक (पुं) == पेटकः

पिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषाथ विहङ्गिका 
शूद्रवर्गः 2.10.29.3.2

पर्यायपदानि
 पिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषाथ विहङ्गिका॥

 पिटक (पुं)
 पेटक (पुं)
 पेटा (स्त्री)
 मञ्जूषा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पेटकस्त्रिषु वृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः।

 पेटक (वि) - समूहः 3.3.17.7
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue