अमरकोषसम्पद्

         

विधा (स्त्री) == वेतनम्

कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम् 
शूद्रवर्गः 2.10.38.1.2

पर्यायपदानि
 कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम्।
 भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि॥

 कर्मण्या (स्त्री)
 विधा (स्त्री)
 भृत्या (स्त्री)
 भृति (स्त्री)
 भर्मन् (नपुं)
 वेतन (नपुं)
 भरण्य (नपुं)
 भरण (नपुं)
 मूल्य (नपुं)
 निर्वेश (पुं)
 पण (पुं)
अर्थान्तरम्
 विधा समृद्धौ स्फुरणे स्फुरणा प्रमितौ प्रमा।
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥

 विधा (स्त्री) - धनसम्पत्तिः 3.2.10.1
 विधा (स्त्री) - विधिः 3.3.101.2
 विधा (स्त्री) - भेदः 3.3.101.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue