अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.101

देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम्
विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु

सिन्धु (स्त्री) = नदी. 3.3.101.1.1

सिन्धु (पुं) = नदविशेषः. 3.3.101.1.1

सिन्धु (पुं) = देशः. 3.3.101.1.1

विधा (स्त्री) = विधिः. 3.3.101.2.1

विधा (स्त्री) = भेदः. 3.3.101.2.1

साधु (वि) = रम्यम्. 3.3.101.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue