अमरकोषसम्पद्

         

अष्टापद (पुं-नपुं) == शारीणामाधारपट्टः

अष्टापदं शारिफलं प्राणिवृत्तं समाह्वयः 
शूद्रवर्गः 2.10.46.1.1

पर्यायपदानि
 अष्टापदं शारिफलं प्राणिवृत्तं समाह्वयः।

 अष्टापद (पुं-नपुं)
 शारिफल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बूनदमष्टापदोऽस्त्रियाम्॥

 अष्टापद (पुं-नपुं) - सुवर्णम् 2.9.95.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue