अमरकोषसम्पद्

         

मूलनगर (नपुं) == राजधानी

स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम् 
पुरवर्गः 2.2.1.2.3

पर्यायपदानि
 स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्॥

 मूलनगर (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue