अमरकोषसम्पद्

         

पुरवर्गः 2.2.1

पूः स्त्री पुरीनगर्यौ वा पत्तनं पुटभेदनम्
स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्

पुर् (स्त्री) = नगरम्. 2.2.1.1.1

पुरी (स्त्री) = नगरम्. 2.2.1.1.2

नगरी (स्त्री-नपुं) = नगरम्. 2.2.1.1.3

पत्तन (नपुं) = नगरम्. 2.2.1.1.4

पुटभेदन (नपुं) = नगरम्. 2.2.1.1.5

स्थानीय (नपुं) = नगरम्. 2.2.1.2.1

निगम (पुं) = नगरम्. 2.2.1.2.2

मूलनगर (नपुं) = राजधानी. 2.2.1.2.3

पुर (पुं) = मूलनगरादन्यनगरम्. 2.2.1.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue