अमरकोषसम्पद्

         

अवरोधन (नपुं) == राज्ञां स्त्रीगृहम्

शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम् 
पुरवर्गः 2.2.12.1.2

पर्यायपदानि
 स्त्र्यगारं भूभुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्॥
 शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्।

 स्त्र्यगार (नपुं)
 अन्तःपुर (नपुं)
 शुद्धान्त (पुं)
 अवरोधन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue