अमरकोषसम्पद्

         

प्रघण (पुं) == त्रीणिद्वाराद्बहिर्वर्तमानः प्रकोष्टकः

प्रघाणप्रघणालिन्दा बहिर्द्वारप्रकोष्ठके 
पुरवर्गः 2.2.12.2.2

पर्यायपदानि
 प्रघाणप्रघणालिन्दा बहिर्द्वारप्रकोष्ठके॥

 प्रघाण (पुं)
 प्रघण (पुं)
 अलिन्द (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue