अमरकोषसम्पद्

         

अजिर (नपुं) == प्राङ्गणम्

गृहावग्रहणी देहल्यङ्गणं चत्वराजिरे 
पुरवर्गः 2.2.13.1.5

पर्यायपदानि
 गृहावग्रहणी देहल्यङ्गणं चत्वराजिरे।

 अङ्गण (नपुं)
 चत्वर (नपुं)
 अजिर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योम्नि वाससि।

 अजिर (नपुं) - विषयः 3.3.182.1
 अजिर (नपुं) - देहः 3.3.182.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue