अमरकोषसम्पद्

         

शिला (स्त्री) == द्वारस्तम्भाधःस्थितकाष्ठम्

अधस्ताद्दारुणिशिला नासा दारूपरि स्थितम् 
पुरवर्गः 2.2.13.2.1

पर्यायपदानि
 अधस्ताद्दारुणिशिला नासा दारूपरि स्थितम्॥

 शिला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मानः शिला दृषत्।

 शिला (स्त्री) - पाषाणः 2.3.4.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue