अमरकोषसम्पद्

         

पटल (नपुं) == छादनम्

वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः 
पुरवर्गः 2.2.14.2.4

पर्यायपदानि
 वलीकनीध्रे पटलप्रान्तेऽथ पटलं छदिः॥

 पटल (नपुं)
 छदिस् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना।

 पटल (नपुं) - नेत्ररुक् 3.3.202.1
 पटल (स्त्री-नपुं) - समूहः 3.3.202.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue