अमरकोषसम्पद्

         

पुरद्वार (नपुं) == नगरद्वारम्

तोरणोऽस्त्री बहिर्द्वारम्पुरद्वारं तु गोपुरम् 
पुरवर्गः 2.2.16.2.3

पर्यायपदानि
 तोरणोऽस्त्री बहिर्द्वारम्पुरद्वारं तु गोपुरम्॥

 पुरद्वार (नपुं)
 गोपुर (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue