अमरकोषसम्पद्

         

घोष (पुं) == गोपग्रामः

घोष आभीरपल्ली स्यात्पक्कणः शबरालयः 
पुरवर्गः 2.2.20.2.1

पर्यायपदानि
 घोष आभीरपल्ली स्यात्पक्कणः शबरालयः॥

 घोष (पुं)
 आभीरपल्ली (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 व्याजसंख्याशरव्येषु लक्षं घोषौ रवव्रजौ।

 घोष (पुं) - शब्दः 3.3.226.3
 घोष (पुं) - गवां स्थानम् 3.3.226.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue