अमरकोषसम्पद्

         

एडूक (नपुं) == अस्थ्यादिमयभित्तिः

भित्तिः स्त्री कुड्यमेडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम् 
पुरवर्गः 2.2.4.1.3

पर्यायपदानि
 भित्तिः स्त्री कुड्यमेडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम्।

 एडूक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue