अमरकोषसम्पद्

         

मन्दुरा (स्त्री) == अश्वालयः

चैत्यमायतनं तुल्ये वाजिशाला तु मन्दुरा 
पुरवर्गः 2.2.7.1.4

पर्यायपदानि
 चैत्यमायतनं तुल्ये वाजिशाला तु मन्दुरा।

 वाजिशाला (स्त्री)
 मन्दुरा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue