अमरकोषसम्पद्

         

मठ (पुं) == शिष्याणां निलयः

मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम् 
पुरवर्गः 2.2.8.1.1

पर्यायपदानि
 मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम्।

 मठ (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue