अमरकोषसम्पद्

         

गञ्जा (स्त्री) == मद्यसन्धानगृहम्

मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम् 
पुरवर्गः 2.2.8.1.2

पर्यायपदानि
 मठश्छात्रादिनिलयो गञ्जा तु मदिरागृहम्।

 गञ्जा (स्त्री)
 मदिरागृह (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दिवस्पृथिव्यौ गञ्जा तु रुमा स्याल्लवणाकरः॥

 गञ्जा (स्त्री) - क्षारसमुद्रः 2.1.19.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue