अमरकोषसम्पद्

         

मण्डप (पुं-नपुं) == मण्डपः

हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजाम् 
पुरवर्गः 2.2.9.2.3

पर्यायपदानि
 हर्म्यादि धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजाम्॥

 मण्डप (पुं-नपुं)
 जनाश्रय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue