अमरकोषसम्पद्

         

अद्रि (पुं) == पर्वतः

अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः 
शैलवर्गः 2.3.1.2.1

पर्यायपदानि
 महीध्रे शिखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः॥
 अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः॥

 महीध्र (पुं)
 शिखरिन् (पुं)
 क्ष्माभृत् (पुं)
 अहार्य (पुं)
 धर (पुं)
 पर्वत (पुं)
 अद्रि (पुं)
 गोत्र (पुं)
 गिरि (पुं)
 ग्रावन् (पुं)
 अचल (पुं)
 शैल (पुं)
 शिलोच्चय (पुं)
अर्थान्तरम्
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 अद्रि (पुं) - वृक्षः 3.3.164.1
 अद्रि (पुं) - सूर्यः 3.3.164.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue