अमरकोषसम्पद्

         

उत्सेध (पुं) == वृक्षादिदैर्घ्यः

नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्सेधश्चोच्छ्रयश्च सः 
वनौषधिवर्गः 2.4.10.1.2

पर्यायपदानि
 नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्सेधश्चोच्छ्रयश्च सः।

 उच्छ्राय (पुं)
 उत्सेध (पुं)
 उच्छ्रय (पुं)
अर्थान्तरम्
 व्यामो वटश्च न्यग्रोधावुत्सेधः काय उन्नतिः।

 उत्सेध (पुं) - देहः 3.3.96.1
 उत्सेध (पुं) - उन्नतिः 3.3.96.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue