अमरकोषसम्पद्

         

पीतद्रु (पुं) == दारुहरिद्रा

अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः 
वनौषधिवर्गः 2.4.101.2.2

पर्यायपदानि
 अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः॥
 दार्वी पचम्पचा दारुहरिद्रा पर्जनीत्यपि।

 पीतद्रु (पुं)
 कालीयक (पुं)
 हरिद्रव (पुं)
 दार्वी (स्त्री)
 पचम्पचा (स्त्री)
 दारुहरिद्रा (स्त्री)
 पर्जनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः॥

 पीतद्रु (पुं) - सरला 2.4.60.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue