अमरकोषसम्पद्

         

मधुरिका (स्त्री) == मधुरिका

शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा मधुरिका मिसिः 
वनौषधिवर्गः 2.4.105.1.4

पर्यायपदानि
 शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा मधुरिका मिसिः।
 मिश्रेयाप्यथ सीहुण्डो वज्रः स्नुक्स्त्री स्नुही गुडा॥

 शालेय (पुं)
 शीतशिव (पुं)
 छत्रा (स्त्री)
 मधुरिका (स्त्री)
 मिसि (स्त्री)
 मिश्रेय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue