अमरकोषसम्पद्

         

श्यामा (स्त्री) == श्यामत्रिधारा

त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.108.2.3

पर्यायपदानि
 त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका॥
 काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका।

 श्यामा (स्त्री)
 पालिन्दी (स्त्री)
 सुषेणिका (स्त्री)
 काला (स्त्री)
 मसूरविदला (स्त्री)
 अर्धचन्द्रा (स्त्री)
 कालमेषिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा।
 कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी श्यामा तु महिलाह्वया।
 त्रिषु श्यामौ हरित्कृष्णौ श्यामा स्याच्छारिवा निशा॥

 श्यामा (स्त्री) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.55.1
 श्यामा (स्त्री) - शारिवा 2.4.112.1
 श्यामा (स्त्री) - रात्रिः 3.3.143.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue