अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.55

कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी श्यामा तु महिलाह्वया
लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली

कृष्णवृन्ता (स्त्री) = पाटला. 2.4.55.1.1

कुबेराक्षी (स्त्री) = पाटला. 2.4.55.1.2

श्यामा (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.1.3

महिलाह्वय (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.1.4

लता (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.1

गोवन्दनी (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.2

गुन्द्रा (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.3

प्रियङ्गु (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.4

फलिनी (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.5

फली (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.55.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue