अमरकोषसम्पद्

         

कालमेषिका (स्त्री) == श्यामत्रिधारा

काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.109.1.4

पर्यायपदानि
 त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका॥
 काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका।

 श्यामा (स्त्री)
 पालिन्दी (स्त्री)
 सुषेणिका (स्त्री)
 काला (स्त्री)
 मसूरविदला (स्त्री)
 अर्धचन्द्रा (स्त्री)
 कालमेषिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 मञ्जिष्टा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका॥

 कालमेषिका (स्त्री) - मञ्जिष्टा 2.4.90.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue