अमरकोषसम्पद्

         

धामार्गव (पुं) == घोषवल्ली

धामार्गवो घोषकः स्यान्महाजाली स पीतकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.117.2.1

पर्यायपदानि
 धामार्गवो घोषकः स्यान्महाजाली स पीतकः॥

 धामार्गव (पुं)
 घोषक (पुं)
अर्थान्तरम्
 अपामार्गः शैखरिको धामार्गवमयूरकौ॥

 धामार्गव (पुं) - अपामार्गः 2.4.88.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue