अमरकोषसम्पद्

         

ज्योत्स्नी (स्त्री) == पटोलिका

ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका 
वनौषधिवर्गः 2.4.118.1.1

पर्यायपदानि
 ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका।

 ज्योत्स्नी (स्त्री)
 पटोलिका (स्त्री)
 जाली (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 [तमिस्रा]{f} तामसी रात्रि/[र्ज्यौत्स्नी]{f} चन्द्रिकयान्विता /।

 +ज्योत्स्नी (स्त्री) - चन्द्रिकायुक्तरात्रिः 1.4.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue