अमरकोषसम्पद्

         

अग्निशिखा (स्त्री) == लाङ्गलिकी

स्याल्लाङ्गलिक्यग्निशिखा काकाङ्गी काकनासिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.118.2.2

पर्यायपदानि
 स्याल्लाङ्गलिक्यग्निशिखा काकाङ्गी काकनासिका॥

 लाङ्गलिकी (स्त्री)
 अग्निशिखा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका॥

 अग्निशिखा (स्त्री) - अग्निशिखा 2.4.136.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue