अमरकोषसम्पद्

         

शिवा (स्त्री) == भूम्यामलकी

झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च 
वनौषधिवर्गः 2.4.127.1.5

पर्यायपदानि
 शङ्खिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः॥
 झटामलाज्झटा ताली शिवा तामलकीति च।

 वितुन्नक (पुं)
 झटा (स्त्री)
 अमला (स्त्री)
 अज्झटा (स्त्री)
 ताली (स्त्री)
 शिवा (स्त्री)
 तामलकी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला।
 अल्पा शमी शमीरः स्याच्छमीसक्तुफला शिवा।
 हरीतकी हैमवती चेतकी श्रेयसी शिवा।
 स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृगधूर्तकाः।

 शिवा (स्त्री) - पार्वती 1.1.37.1
 शिवा (स्त्री) - शमीवृक्षः 2.4.52.1
 शिवा (स्त्री) - हरीतकी 2.4.59.2
 शिवा (स्त्री) - जम्भूकः 2.5.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue