अमरकोषसम्पद्

         

क्षेम (पुं) == चण्डा

चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहासकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.128.2.3

पर्यायपदानि
 कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षोऽथ राक्षसी।
 चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहासकाः॥

 राक्षसी (स्त्री)
 चण्डा (स्त्री)
 धनहरी (स्त्री)
 क्षेम (पुं)
 दुष्पत्र (पुं)
 गणहासक (पुं)
अर्थान्तरम्
 भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्।

 क्षेम (पुं-नपुं) - शुभम् 1.4.26.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue