अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.128

कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षोऽथ राक्षसी
चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहासकाः

कुणि (पुं) = नन्दिवृक्षः. 2.4.128.1.1

कच्छ (पुं) = नन्दिवृक्षः. 2.4.128.1.2

कान्तलक (पुं) = नन्दिवृक्षः. 2.4.128.1.3

नन्दिवृक्ष (पुं) = नन्दिवृक्षः. 2.4.128.1.4

राक्षसी (स्त्री) = चण्डा. 2.4.128.1.5

चण्डा (स्त्री) = चण्डा. 2.4.128.2.1

धनहरी (स्त्री) = चण्डा. 2.4.128.2.2

क्षेम (पुं) = चण्डा. 2.4.128.2.3

दुष्पत्र (पुं) = चण्डा. 2.4.128.2.4

गणहासक (पुं) = चण्डा. 2.4.128.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue