अमरकोषसम्पद्

         

दारु (पुं-नपुं) == काष्ठम्

काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.13.1.2

पर्यायपदानि
 काष्ठं दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्स्त्रियाम्।

 काष्ठ (नपुं)
 दारु (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 भद्रदारु द्रुकिलिमं पीतदारु च दारु च॥

 दारु (नपुं) - देवदारुवृक्षः 2.4.53.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue