अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.53

शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः
भद्रदारु द्रुकिलिमं पीतदारु च दारु च

शल्य (पुं) = मयनफलवृक्षः. 2.4.53.1.1

मदन (पुं) = मयनफलवृक्षः. 2.4.53.1.2

शक्रपादप (पुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.1.3

पारिभद्रक (पुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.1.4

भद्रदारु (पुं-नपुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.2.1

द्रुकिलिम (नपुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.2.2

पीतदारु (नपुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.2.3

दारु (नपुं) = देवदारुवृक्षः. 2.4.53.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue