अमरकोषसम्पद्

         

गोपुर (नपुं) == कैवर्तीमुस्तकम्

प्लवगोपुरगोनर्दकैवर्तीमुस्तकानि च 
वनौषधिवर्गः 2.4.132.1.2

पर्यायपदानि
 कुटन्नटं दाशपुरं वानेयं परिपेलवम्॥
 प्लवगोपुरगोनर्दकैवर्तीमुस्तकानि च।

 कुटन्नट (नपुं)
 दाशपुर (नपुं)
 वानेय (नपुं)
 परिपेलव (नपुं)
 प्लव (नपुं)
 गोपुर (नपुं)
 गोनर्द (नपुं)
 कैवर्तीमुस्तक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तोरणोऽस्त्री बहिर्द्वारम्पुरद्वारं तु गोपुरम्॥

 गोपुर (नपुं) - नगरद्वारम् 2.2.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue