अमरकोषसम्पद्

         

फलिनी (स्त्री) == अग्निशिखा

विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.136.2.4

पर्यायपदानि
 विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका॥

 विशल्या (स्त्री)
 अग्निशिखा (स्त्री)
 अनन्ता (स्त्री)
 फलिनी (स्त्री)
 शक्रपुष्पिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली॥

 फलिनी (स्त्री) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.55.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue