अमरकोषसम्पद्

         

महासहा (स्त्री) == माषपर्णी

हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी महासहा 
वनौषधिवर्गः 2.4.138.2.4

पर्यायपदानि
 हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी महासहा॥

 हयपुच्छी (स्त्री)
 काम्बोजी (स्त्री)
 माषपर्णी (स्त्री)
 महासहा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा॥

 महासहा (स्त्री) - महासहा 2.4.73.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue