अमरकोषसम्पद्

         

पीलुपर्णी (स्त्री) == तुण्डिकेरी

तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपर्ण्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.139.1.4

पर्यायपदानि
 तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपर्ण्यपि।

 तुण्डिकेरी (स्त्री)
 रक्तफला (स्त्री)
 बिम्बिका (स्त्री)
 पीलुपर्णी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 मधूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुपर्ण्यपि।

 पीलुपर्णी (स्त्री) - मूर्वा 2.4.84.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue