अमरकोषसम्पद्

         

पत्र (नपुं) == पत्रम्

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान् 
वनौषधिवर्गः 2.4.14.1.1

पर्यायपदानि
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।

 पत्र (नपुं)
 पलाश (नपुं)
 छदन (नपुं)
 दल (नपुं)
 पर्ण (नपुं)
 छद (पुं)
अर्थान्तरम्
 गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्।
 सर्वं स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरणम्।

 पत्र (नपुं) - पक्षिपक्षः 2.5.36.1
 पत्र (नपुं) - वाहनम् 2.8.58.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue