अमरकोषसम्पद्

         

दल (नपुं) == पत्रम्

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान् 
वनौषधिवर्गः 2.4.14.1.4

पर्यायपदानि
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।

 पत्र (नपुं)
 पलाश (नपुं)
 छदन (नपुं)
 दल (नपुं)
 पर्ण (नपुं)
 छद (पुं)
अर्थान्तरम्
 हालः स्यान्नृपतौ मद्ये शकलच्छदयोर्दलम्॥

 दल (नपुं) - शकलः 3.3.206.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue