अमरकोषसम्पद्

         

प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) == वज्रदन्ती

निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुम्बरपर्ण्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.144.2.3

पर्यायपदानि
 वायसोली स्वादुरसा वयस्थाथ मकूलकः।
 निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुम्बरपर्ण्यपि॥

 मकूलक (पुं)
 निकुम्भ (पुं)
 दन्तिका (स्त्री)
 प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री)
 उदुम्बरपर्णी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यपि।

 प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) - मूषिकपर्णी 2.4.88.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue